KRUS-katalog 2019

 1. Hjem
 2. Rus og psykiske lidelser
 3. Russamtalen

Russamtalen

KURSINFO:

Tid: 26.-28. november

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Trond J. Martinsen

Påmeldingfrister: 14. oktober

Russamtalen er et rehabiliterende rustiltak i kriminalomsorgen, og skal benyttes som alternativ til reaksjon etter straffegjennomføringslovens § 40, jfr. rundskriv KDI 12/2014, «Retningslinjer for bruk av russamtalen». Russamtalen skal tilbys dersom domfelte/innsatte avlegger positiv urinprøve eller erkjenner bruk av rusmidler. Den kan også være et tilbud til domfelte/innsatte som ønsker samtaler om sitt rusproblem.

Russamtalen består av tre samtaler pluss en fjerde samtale som er frivillig. Samtalene bygger på metodikkene MI (motiverende intervju) og BaM (bygging av mestringstillit), og har til hensikt å motivere domfelte/innsatte til å endre rusvaner, ved at den domfelte styrkes i troen på mestring av eget liv.

Innhold:

 • Kjennskap til bakgrunn, historikk og rammer for gjennomføring av russamtalen.

 • Grunnleggende kjennskap til Russamtalens oppbygging og teorigrunnlag.

 • Grunnleggende ferdigheter i bruk av BaM i samtaler og rus og kriminalitet.

 • Bevissthet om sammenhengen mellom rusproblematikk og levekårsutfordringer.

 • Bevissthet om spenningsfeltet mellom makt og omsorg i Russamtalen, og evne til å reflektere rundt etiske og praktiske aspekter knyttet til dette.

  Ferdighetstrening i bruk av Russamtalen

 • Veien videre (samtale 4)

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen som skal gjennomføre Russamtalen som alternativ reaksjonsform, eller som ønsker å bruke Russamtalen som et verktøy i endringsarbeid.