KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Saksbehandling og fagsystemer
  3. Personundersøkelse

Personundersøkelse

KURSINFO:

Tid: 16.-17. oktober

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig fra KRUS: Birgitte Langset Storvik

Påmeldingsfrist: 17. september

 

Personundersøkelse er en kartlegging av livssituasjonen til en person som er siktet eller tiltalt i en straffesak, herunder personlighet, livsforhold (familiebakgrunn, oppvekst, skole, arbeid, forhold til rusmidler mm) og fremtidsmuligheter. Hensikten er å skaffe opplysninger til påtalemyndighet og domstol som bør tas hensyn til ved avgjørelsen av saken. Dette gjelder spesielt ved spørsmål om idømmelse av forvaring, samfunnsstraff, narkotikaprogram med domstolskontroll, program mot ruspåvirket kjøring og ungdomsstraff. En personundersøkelse kan også være nyttig for kriminalomsorgen for å fastsette innholdet i straffegjennomføringen. Friomsorgskontoret er ansvarlig for at undersøkelsen gjennomføres i tråd med regelverket.

Gjennomføring av en personundersøkelse stiller blant annet. krav til personundersøkerens kunnskap om formål med ulike typer personundersøkelser, evne til å innhente relevant informasjon, kompetanse på å formulere siktedes utsagn på en mest mulig presis måte, og være bevisst på å skille fakta og egne vurderinger. 

Innhold:

- Regelverk som gjelder for personundersøkelser
- Personundersøkelser sett fra domstolens og påtalemyndighetens ståsted
- Generelt om gjennomføring av personundersøkelser
- Spesielt om personundersøkelse for mindreårige (PUM) og i ND-saker
- Vergens oppgave/rolle

Det blir en veksling mellom innlegg, gruppearbeid og erfaringsutveksling.

Program:

Dag 1:

10.00-10.45: Regelverk som gjelder for personundersøkelser v/ Birgitte L. Storvik, førstelektor ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

10.45-11.00: PAUSE

11.00-11.15: Arbeid med personundersøkelser i KDI v/ Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
11.15-12.15: Personundersøkelser sett fra domstolens side v/ Jeanette Westlund Hegna, tidligere dommerfullmektig ved Nedre Romerike tingrett, nå stipendiat ved Politihøgskolen

12.15-13.00: LUNSJ

13.00-13.45: Personundersøkelser i ND-saker v/ Ingunn Seim, leder for ND-senteret i Bergen

13.45-14.00: PAUSE

14.00-14.45: PUM sett fra påtalemyndighetens side v/ Grete Bollestad, politiadvokat ved Romerike politidistrikt

15.00-15.45: Vergens oppgave/rolle v/ Sondre M. Horgmo, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, vergemålsavdelingen

Dag 2:

09.00-12.15: Generelt om gjennomføring av personundersøkelser v/ Synnøve S. Lerdal, assisterende friomsorgsleder Vestfold friomsorgskontor
-Gruppearbeid og erfaringsutveksling med utgangspunkt i reelle caser

12.15-13.00: LUNSJ

13.00-14.45: Erfaringsutveksling

14.45-15.00: Oppsummering og evaluering v/ Birgitte L. Storvik, førstelektor KRUS

(Innlagte pauser gjennom dagen)

Målgruppe:

Ansatte ved friomsorgskontor som utfører personundersøkelser, samt andre interesserte.