KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Saksbehandling og fagsystemer
  3. Personundersøkelse

Personundersøkelse

KURSINFO:

Tid: 16.-17. oktober

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig fra KRUS: Birgitte Langset Storvik

Påmeldingsfrister: 2. september

 

Personundersøkelse er en kartlegging av livssituasjonen til en person som er siktet eller tiltalt i en straffesak, herunder personlighet, livsforhold (familiebakgrunn, oppvekst, skole, arbeid, forhold til rusmidler mm) og fremtidsmuligheter. Hensikten er å skaffe opplysninger til påtalemyndighet og domstol som bør tas hensyn til ved avgjørelsen av saken. Dette gjelder spesielt ved spørsmål om idømmelse av forvaring, samfunnsstraff, narkotikaprogram med domstolskontroll, program mot ruspåvirket kjøring og ungdomsstraff. En personundersøkelse kan også være nyttig for kriminalomsorgen for å fastsette innholdet i straffegjennomføringen. Friomsorgskontoret er ansvarlig for at undersøkelsen gjennomføres i tråd med regelverket.

Gjennomføring av en personundersøkelse stiller blant annet. krav til personundersøkerens kunnskap om formål med ulike typer personundersøkelser, evne til å innhente relevant informasjon, kompetanse på å formulere siktedes utsagn på en mest mulig presis måte, og være bevisst på å skille fakta og egne vurderinger. 

Innhold:

- Regelverk som gjelder for personundersøkelser
- Personundersøkelser sett fra domstolens og påtalemyndighetens ståsted
- Generelt om gjennomføring av personundersøkelser
- Spesielt om personundersøkelse for mindreårige (PUM) og i ND-saker
- Vergens oppgave/rolle

Det blir en veksling mellom innlegg, gruppearbeid og erfaringsutveksling.

Målgruppe:

Ansatte ved friomsorgskontor som utfører personundersøkelser, samt andre interesserte.