KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
  3. Program for rusmestringsenhetene - pilotgjennomføring

Program for rusmestringsenhetene - pilotgjennomføring

Tid: Deltakere inviteres

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Ansvarlig: Aage Aagesen

Påmeldingsfrist: 

KRUS har i løpet av 2018 iverksatt arbeid med å utvikle et nytt program for rusmestringsenhetene. Målet er å skape et helhetlig, fleksibelt og kunnskapsbasert program som tar høyde for målgruppens komplekse livssituasjon, behov og ressurser. I denne formuleringen ligger det blant annet et ønske om å kunne tilpasse varighetene av programmet. Det er også et ønske om å bygge videre på erfaringene og kompetansen flere enheter har ervervet seg gjennom bruk av programmet NSAP og Kortprogram Rus, samtidig som man ivaretar nnsatte i rusmestringsenhetene har ulike behov på en rekke livsområder i tilbakeføringsarbeidet. Programmet tar derfor utgangspunkt i en ressursorientert tilnærming med røtter i desistance-forskning og inspirasjon fra Good Life Model.

Programmet kan tilpasses på ulike måter, med en varighet fra minimum fire gruppesamlinger og mulig opp til 20-24 samlinger. Individuell oppfølging, praktisk tilbakeføringsarbeid og planlegging av videre prosess for den enkelte deltaker vil også være viktige elementer i programmet.

Gjennom integrering av programdeltakeres og programlederes erfaringer fra pilotgjennomføringer i utvalgte rusmestringsenheter og 2. tertial av 2019 vil programmet videreutvikles. Programmet i den enkelte rusmestringsenhet gjennomføres da parallelt med kursingen av ansatte, med oppstart av gruppesamlinger etter første kurssamling.

Innhold

• Programmets teorigrunnlag og bakgrunn
• Innføring i og ferdighetstrening på metodikk i gruppesamlingene
• Programlederrollen og gruppeledelse
• Medvirkning og bruk av tilbakemeldinger fra programdeltakere
- Samarbeid, tilbakeføring og rollefordeling 
- Implementering, veiledning og oppfølging

Målgruppe:

Ansatte i utvalgte rusmestringsenheter som skal være programledere under pilotgjennomføringen (minimum to fra hver enhet). Andre ansatte i utvalgte rusmestringsenheter ska ha en rolle i gjennomføringen og implementeringen av programmet (deler av kurset).

Ledelsen og deltakerne fra den enkelte enhet skal både i forkant og etterkant av opplæringen arbeide med en plan for tilpasning og implementering.