KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Andre kurs
  3. Tilbakeføring og forvaltningssamarbeid

Tilbakeføring og forvaltningssamarbeid

KURSINFO:

Tid: 30.-31. august

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Gro Solbakken

Påmeldingsfrist: 1. august

Mange innsatte i norske fengsler har opplevd vold, rus og fattigdom i barndommen, viser SSBs rapport om innsattes levekår. Som voksne scorer de også dårligere enn resten av befolkningen innen blant annet helse, rus, økonomi og utdanning. I arbeidet med å veilede innsatte om hvor de kan henvende seg for å få hjelp med sine levekårsutfordringer, er det en forutsetning å ha kunnskap om hvilke offentlige etater som er aktuelle og hva slags tjenester de tilbyr. Økt kunnskap om rettighetsfestede tjenester og godt forvaltningssamarbeid kan bidra til at domfelte og varetektsinnsatte vil bli mer selvhjulpne etter endt straffegjennomføring.

KRUS inviterer til kurs i tilbakeføring og forvaltningssamarbeid. Kurset vil gi økt kunnskap, forståelse og trygghet når det gjelder hvilke saker og når kriminalomsorgstilsatte bør samarbeide med andre etater vedrørende innsattes behov. Eksempler fra praksis vil bli benyttet.

Innhold:

  • Innføring i rettigheter knyttet til blant annet Individuell plan, helsetjenester, NAV og bolig

  • Nettverk

  • Gjenopprettende prosesser

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.