KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Saksbehandling og fagsystemer
  3. Personundersøkelse

Personundersøkelse

KURSINFO:

Tid: 11.-12.oktober

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig fra KRUS: Birgitte Langset Storvik

Påmeldingsfrister: 6.september

 

Formålet med en personundersøkelse er å skaffe opplysninger om den siktedes personlighet, livsforhold (familiebakgrunn, oppvekst, forhold til skole og arbeid, rusmidler,osv.) og fremtidsmuligheter. Hensikten er at påtalemyndigheten og domstolene skal kunne danne seg et klarere bilde av siktede i forbindelse med en rettslig avgjørelse av saken. Dette gjelder spesielt ved spørsmål om idømmelse av samfunnsstraff, forvaring, narkotikaprogram med domstolskontroll, program mot ruspåvirket kjøring og ungdomsstraff. Friomsorgskontoret er ansvarlig for at undersøkelsen gjennomføres i tråd med regelverket. Gjennomføring av en personundersøkelse stiller bl.a. krav til personundersøkerens kunnskap om formål med ulike typer personundersøkelser, evne til å innhente relevant informasjon, kompetanse på å formulere siktedes utsagn på en mest mulig presis måte, og være bevisst på å skille fakta og egne vurderinger. 

Innhold:

• Formålet med personundersøkelser
• Regelverk som gjelder for personundersøkelser
• Generelt om gjennomføring av personundersøkelser, herunder vurderinger
• Spesielt om personundersøkelse for mindreårige og i ND-saker
• Vergens oppgave/rolle Det blir en veksling mellom innlegg, gruppearbeid og erfaringsutveksling. 

Målgruppe:

Ansatte ved friomsorgskontor som utfører personundersøkelser, samt andre interesserte.