KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Saksbehandling og fagsystemer
  3. Personundersøkelse

Personundersøkelse

KURSINFO:

Tid: 11.-12.oktober

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig fra KRUS: Birgitte Langset Storvik

Påmeldingsfrister: 6.september

 

Formålet med en personundersøkelse er å skaffe opplysninger om den siktedes personlighet, livsforhold (familiebakgrunn, oppvekst, forhold til skole og arbeid, rusmidler,osv.) og fremtidsmuligheter. Hensikten er at påtalemyndigheten og domstolene skal kunne danne seg et klarere bilde av siktede i forbindelse med en rettslig avgjørelse av saken. Dette gjelder spesielt ved spørsmål om idømmelse av samfunnsstraff, forvaring, narkotikaprogram med domstolskontroll, program mot ruspåvirket kjøring og ungdomsstraff. Friomsorgskontoret er ansvarlig for at undersøkelsen gjennomføres i tråd med regelverket. Gjennomføring av en personundersøkelse stiller bl.a. krav til personundersøkerens kunnskap om formål med ulike typer personundersøkelser, evne til å innhente relevant informasjon, kompetanse på å formulere siktedes utsagn på en mest mulig presis måte, og være bevisst på å skille fakta og egne vurderinger. 

Innhold:

11. oktober (Kl. 10.00 – 16.00):

- Innledning og regelverk som gjelder for personundersøkelser v/ Birgitte L. Storvik, førstelektor KRUS
- Arbeid med personundersøkelser i KDI v/ Kriminalomsorgsdirektoratet
- Personundersøkelser sett fra domstolens side v/ Jeanette Westlund Hegna, stipendiat ved Politihøgskolen
- PUM sett fra påtalemyndighetens side v/ Kristine Kjær, politiadvokat Romerike politistrikt
- Personundersøkelser i ND-saker v/ Monica Slaatsveen, koordinator/leder Oslo ND-senter

12. oktober (Kl. 09.00 – 15.00):

- Vergens oppgave/rolle v/ Sondre M. Horgmo, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, vergemålsavdelingen
- Generelt om gjennomføring av personundersøkelser v/ Synnøve S. Lerdal, assisterende friomsorgsleder Vestfold friomsorgskontor
- Gruppearbeid og erfaringsutveksling

De som tidligere har vært med på dag 1 er velkomne til å delta kun på dag 2. Den dagen vil primært bli benyttet til gruppearbeid og erfaringsutveksling. Gi beskjed ved påmelding dersom du bare skal være med på dag 2.

Målgruppe:

Ansatte ved friomsorgskontor som utfører personundersøkelser, samt andre interesserte.