KRUS-katalog 2020

  1. Hjem
  2. Kurs og konferanser i 2020
  3. Saksbehandling og forvaltningsrett

Saksbehandling og forvaltningsrett 

KURSINFO:

Tid: 12.13. mai AVLYST

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Birgitte Langset Storvik

Påmeldingsfrist: 1. april

Mange ansatte i kriminalomsorgen har som oppgave å utforme vedtak etter forvaltningsloven og å følge opp klager og andre henvendelser fra blant annet innsatte og domfelte. For disse er det viktig med god kompetanse for å sikre riktige avgjørelser og en ensartet praksis. Kurset gir en innføring i sentrale bestemmelser i forvaltningsloven og annet regelverk som er relevant for saksbehandling i kriminalomsorgen. Det blir en kombinasjon mellom teoretisk gjennomgang og diskusjoner med utgangspunkt i reelle caser.

Innhold:

• Grunnleggende prinsipper og regelverk
• Generelle saksbehandlingsregler:
 Habilitet
 Veiledningsplikt
 Rask saksbehandling
 Plikt til å nedtegne muntlige opplysninger
 Bruk av fullmektig
 Taushetsplikt
• Saksbehandlingsregler som gjelder ved enkeltvedtak
 Forhåndsvarsel
 Utredningsplikt
 Dokumentinnsyn
 Utforming av vedtak
 Klageregler
 Omgjøring uten klage
 Informasjonssikkerhet
 Varsling av fornærmede og etterlatte 

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen uten juridisk formalkompetanse, som jobber med saksbehandling knyttet opp mot innsatte og domfelte.